Contact opnemen

In deze Privacy-disclaimer wordt onder FH Meubelen verstaan:
FH Meubelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81637659 handelend onder de naam FH Meubelen gevestigd op Pastoorveld 20 te Horst.

De verwerking van persoonsgegevens door FH Meubelen is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door FH Meubelen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Alle persoonsgegevens die u invult op de website, of via andere communicatiemiddelen aan ons doet toekomen worden door FH Meubelen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het nakomen van de overeenkomst tussen FH Meubelen en betrokkene;
 • Het doen van gerichte aanbiedingen;
 • Het onderhouden van contacten tussen FH Meubelen en betrokkene;
 • Het verlenen van gerichte service en klachtafhandeling;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van vorderingen en het doen van betalingen;
 • Het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het verder ontwikkelen en verbeteren van onze website;

Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden, worden door FH Meubelen verwerkt.

Betrokkene kan te allen tijde een verzoek (schriftelijk of per e-mail) tot FH Meubelen richten, om aan betrokkene mede te delen welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben. FH Meubelen verschaft binnen vier weken een overzicht hiervan.

Indien betrokkene wijziging dan wel verwijdering wenst van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, kan deze een schriftelijk verzoek tot FH Meubelen richten. FH Meubelen geeft hier in beginsel binnen vier weken schriftelijk gehoor aan. In geval van een weigering door FH Meubelen is deze met redenen omkleed. Weigering door FH Meubelen heeft alleen plaats in het geval dat de wijziging of verwijdering bovengenoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bemoeilijkt of verhindert.

Uw persoonsgegevens worden door FH Meubelen niet verkocht, of doorgeven aan derden, tenzij deze derden betrokken zijn bij de nakoming met de overeenkomst met u, of dat hier een andere directe noodzaak, of wettelijke verplichting toe is.

Via e-mail kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van FH Meubelen. Hierbij bepaalt u als afnemer zelf of u wel of niet onze e-mails ontvangt. Uw persoonsgegevens worden door FH Meubelen niet langer bewaard dan nodig is voor eerder genoemde doeleinden.

De volgende persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene niet verwerkt door FH Meubelen:
Persoonsgegevens betreffende:

 • godsdienst
 • levensovertuiging
 • ras
 • politieke gezindheid
 • lidmaatschap
 • vakvereniging
 • gezondheid
 • strafrechtelijke persoonsgegevens,
 • persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag

Door uw gegevens in te vullen op de website, of via een ander communicatiemiddel ter beschikking te stellen aan FH Meubelen, gaat u akkoord met de verwerking hiervan voor bovengenoemde doeleinden door FH Meubelen.

Om u bij het bezoek aan FH Meubelen te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Als u geen cookies wil accepteren dan kunt u dit aangeven in uw browser. Het kan dan gebeuren dat sommige onderdelen van de website niet werken.

Indien u vragen heeft over onze privacy-disclaimer kunt u contact opnemen via: info@fhmeubelen.nl